Právní poučení

Tento dokument uvádí obecné informace o ochraně osobních údajů a právní poučení ve vztahu k webovým stránkám skupiny ASSA ABLOY (dále jen „ASSA ABLOY“).
Na těchto stránkách skupina ASSA ABLOY poskytuje informace online. Pokud stránky otevřete a využíváte, souhlasíte s tím, že jste právně vázáni a dodržíte následující podmínky obsažené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a právním poučení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv součást či funkci těchto webových stránek včetně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a právního poučení. Zmíněné úpravy nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění upravené součásti či funkce těchto webových stránek nebo upravené verze prohlášení o ochraně osobních údajů a právního poučení.

Právní poučení
Autorská práva, ochranné ZNÁMKY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ
Obsah těchto webových stránek (dále jen „Obsah“) včetně například textů, grafiky a obrázků, ochranných známek, obchodních značek, log a softwaru je chráněn zákony o právech duševního vlastnictví. Vlastnické právo k Obsahu na vás ani žádného jiného uživatele těchto webových stránek neprochází, ale zůstává Skupině ASSA ABLOY nebo třetí straně, která je vlastníkem materiálů publikovaných na těchto stránkách.
ASSA ABLOY je vlastníkem názvů používaných v rámci obchodní činnosti společnosti a názvů jejích produktů a služeb uváděných na těchto webových stránkách. Tyto názvy jsou chráněny zákonem o právech duševního vlastnictví. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Máte oprávnění si prohlížet, posílat e-mailem, stahovat nebo tisknout kopie Obsahu, ale pouze k soukromým, nekomerční účely. Neoprávněné užívání Obsahu může znamenat porušení zákona o autorském právu, ochranných známkách a dalších zákonů. Kdykoliv posíláte e-mailem, stahujete zda tisknete kopie Obsahu, k daným materiálem musíte také připojit jakékoliv poznámky týkající se autorských práv a další oznámení, které jsou součástí Obsahu, včetně všech poznámek o autorském právu v dolní části dané stránky.
Obsah nesmí být reprodukován, zapsat, ukládán do vyhledávacího systému, prokládaný do žádného přirozeného nebo počítačového jazyka, opakovaně přenášen v jakékoli formě jakýmkoli prostředkem (elektronickým, mechanickým, fotografickým, nahrávacím či jiným), dále prodávané či distribuován bez předchozího písemného souhlasu skupiny ASSA ABLOY . Obsah nesmíte prodávat ani upravovat, reprodukovat, zobrazovat, veřejně předvádět, distribuovat nebo jinak využívat pro jakékoliv veřejné nebo komerční účely. Tyto webové stránky ani nic z jejich obsahu nesmíte „rámovat“ a souhlasíte, že nebudete nic z těchto stránek kopírovat na žádný server. Dále souhlasíte, že nebudete zobrazovat ani využívat žádný z názvů, log či ochranných známek skupiny ASSA ABLOY bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Využívání Obsahu na jakýchkoli jiných webových stránkách či v jakémkoli jiném prostředí počítačové sítě na jakýkoliv účel je výslovně zakázáno, i když můžete poskytovat ze svých webových stránek odkazy v HTML na tyto stránky v souladu s zde uváděnými podmínkami užívání. Tímto se vám uděluje nevýhradní, limitovaná a odvolatelná licence, která vám dovoluje odkazovat na tyto webové stránky. Souhlasíte, že nebudete prezentovat jakékoliv odkazy na tyto webové stránky tak, aby byly spojovány s reklamou nebo zjevně prosazovali jakoukoliv organizaci, produkt nebo službu. Dále souhlasíte, že odkazy na tyto webové stránky neumístíte na žádný web, který by rozumně uvažující člověk považoval za neslušné, hanlivé, obtěžující, silně urážlivé či zlovolné. ASSA ABLOY si vyhrazuje právo tuto licenci nebo vaše právo využívat konkrétní odkazy kdykoliv odvolat. Pokud ASSA ABLOY tuto licenci odvolá, souhlasíte, že všechny své odkazy na tyto webové stránky okamžitě odstraníte a deaktivujete.

Pokud využíváte Obsah způsobem, který tyto podmínky používání jednoznačně nepovolují, můžete tím porušovat zákon o autorském právu, ochranných známkách a další zákony. V takovém případě ASSA ABLOY automaticky ruší vaše oprávnění využívat tyto webové stránky a má nárok požadovat, abyste neprodleně zničili všechny kopie jakékoli části Obsahu, které jste si pořídili. Všechna práva, která nejsou těmito podmínkami výslovně poskytnuta, jsou vyhrazena.

Prohlášení o odmítnutí záruk
ASSA ABLOY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, KTERÉ pramení z užívání této webové stránky nebo DŮVĚRY V TYTO STRÁNKY ČI OBSAH, které nabízejí. STRÁNKY PROTO VYUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO.

ASSA ABLOY POSKYTUJE TYTO STRÁNKY A OBSAH A SLUŽBY S NIMI SPOJENÉ „TAK JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ ČI ZÁKONNÉ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉ ZÁKONEM TÍMTO ASSA ABLOY VÝSLOVNĚ A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ A JINÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI k danému účelu. ASSA ABLOY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A odmítá záruku za přesnost, spolehlivost, ÚPLNOST, SOUVISLOST ČI AKTUÁLNOST OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, textu, grafiky, ODKAZŮ NEBO OZNÁMENÍ POSKYTOVANÝCH ČI ZÍSKANÝCH při využívání těchto webových stránek. ODPOVĚDNOST ZA přijaly veškerá nezbytná opatření, která zajistí, že NIC Z OBSAHU ZÍSKANÉHO z těchto webových stránek NEOBSAHUJE POČÍTAČOVÉ VIRY ANI ŽÁDNÝ JINÝ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÝ POČÍTAČOVÝ KÓD, JE NA VAŠÍ STRANĚ.

ASSA ABLOY ani žádná osoba nebo společnost přidružená ke skupině ASSA ABLOY nejsou zodpovědné za náhradu škody jakéhokoli druhu plynoucí z vašeho používání nebo neschopnosti používat tyto webové stránky nebo jakýkoliv obsah, služby či materiály, nabízené na těchto webových stránkách (dále jen „tato ochrana“ ). Tato ochrana zahrnuje všechny nároky, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu, absolutní odpovědnosti či na jakémkoli jiném právním základě, bez ohledu na to, zda je ASSA ABLOY o možnosti takové náhrady škody informována. Tato ochrana se vztahuje na všechny ztráty včetně například přímého, nepřímého, speciálního, vedlejšího, šomážního, sankčního či penálního odškodnění, odškodnění v důsledku ublížení na zdraví či zabití způsobeného porušením, ušlých zisků a odškodnění za ztrátu dat a přerušení obchodní činnosti.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY; REKLAMY
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Takové odkazy jsou zde uváděny výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají, že ASSA ABLOY cokoli z toho, co tyto stránky třetích stran obsahují nebo nabízejí, schvaluje.

Tyto webové stránky nenesou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích stran, na které se zde odkazuje. Materiály na jakýchkoli webech třetích stran nehodnotíme, nekontrolujeme ani nesledujeme. Za obsah, přesnost či legitimita materiálů na podobných stránkách třetích stran nijak neručíme. Pokud se rozhodnete z těchto webových stránek přejít přes odkaz na webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko. Vaše využívání stránek třetích stran se řídí příslušnými podmínkami užívání daných webů včetně zásad ochrany osobních údajů, které dané stránky uvádějí.

V případě rozhodnutí o zařazení reklamy třetích stran do obsahu těchto webových stránek mohou tyto reklamy obsahovat odkazy na další webové stránky. Webové stránky ASSA ABLOY, není výslovně uvedeno jinak, nepodporují žádný produkt ani neručí za obsah, přesnost či legitimitu jakýchkoliv materiálů, které jsou obsaženy nebo na které se odkazuje v reklamách uváděných na těchto webových stránkách.

Zásady ochrany osobních údajů
ASSA ABLOY se zavazuje zajistit ochranu vašich osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak ASSA ABLOY spravuje a využívá osobní údaje, které od vás v souvislosti s těmito webovými stránkami získává, a jak nás v případě otázek týkajících se nakládání s vašimi osobními údaji můžete kontaktovat.
ASSA ABLOY shromažďuje a ukládá osobní údaje (například vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo), které nám poskytujete, abyste od nás mohli získávat informace. Tyto údaje umožní skupině ASSA ABLOY vyhovět vaší žádosti o poskytování informací.
ASSA ABLOY dále shromažďuje a uchovává vámi poskytnuté osobní údaje (a) v rámci informací o vás coby držiteli účtu (pokud máte nějaký) a / nebo (b) v souvislosti s vašimi dotazy o produktech nebo nákupy produktů na našich webových stránkách (sou- Pokud tyto funkce k dispozici). Tyto údaje mohou zahrnovat kontaktní a dodací informace, popřípadě informace finanční, pokud platíte za produkty online.
Kromě výše uvedených využití můžeme vaše osobní údaje použít v rámci správy těchto webových stránek a snahy o jejich zdokonalení, pro účely naší interní evidence, statistických analýz a (pokud je to relevantní) na zpracování vašich objednávek produktů a / nebo pro kontakt v souvislosti s výprodejem / výhodným nákupem av rámci našeho zákaznického servisu.
Z těchto důvodů mohou být osobní údaje přenášeny společnostem skupiny ASSA ABLOY v zemích celého světa, kde působí (včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor).
Shromážděné a uchovávané osobní údaje jsou využívány výhradně v rámci společností skupiny ASSA ABLOY kromě následujících případů, kdy je můžeme předat třetím stranám:
pokud to požaduje od nás zákon,
pokud jde o kupujícího nebo potenciálního kupujícího našeho podniku,
a / nebo pokud jde o poskytovatele služeb, které ASSA ABLOY pověřila zajišťováním služeb v souvislosti s těmito webovými stránkami a jejich funkcemi, ale pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování daných služeb. K nim patří například náš poskytovatel služeb spojených s platebními kartami, aby mohl prostřednictvím stránek zpracovávat vaše platby, poskytovatel / é dodávkových služeb, aby mohli doručit zakoupené produkty, a poskytovatel / é služeb IT, kteří zajišťují hosting, rozvoj a podporu těchto webových stránek. ASSA ABLOY přijme opatření, aby zajistila ochranu všech osobních údajů, které jsou předávány zmíněným třetím stranám nebo do jiných zemí, v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Informace o vaší osobě mohou být kdykoliv na vaši žádost upravené nebo vymazány. Kromě toho máte nárok každoročně obdržet zdarma kopii osobních údajů, které o vás evidujeme. ASSA ABLOY je zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů a všechny žádosti o úpravu, vymazání či zaslání kopie těchto informací prosím posílejte na adresu ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sweden s označením „Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible“ (do rukou: oddělení odpovědné za osobní údaje skupiny ASSA ABLOY).

Widgety sociálních médií
Webové stránky mohou používat widgety sociálních médií, aby umožnily uživatelům sdílet obsah našich webových stránek na různých sociálních platformách (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, atd.). Pokud chcete zjistit, jak a jaké informace tyto třetí strany shromažďují a jaké soubory cookie využívají, prostudujte si zásady ochrany osobních údajů příslušné sociální platformy.
Pokud si nepřejete soubory cookie přijímat, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby automaticky odmítl tyto soubory uložit nebo vás informoval, kdykoli nějaké webové stránky požádají o povolení s uložením takového souboru. Prostřednictvím prohlížeče můžete také již uložené soubory cookie vymazat. Další informace naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Vezměte však na vědomí, že některé oblasti či funkce těchto webových stránek jsou na souborech cookie závislé, a pokud je vymažete nebo zakážete, dané oblasti a funkce nemusí být funkční.